Home

Welkom op de site van

Platform Lokale Democratie Leidschendam – Voorburg

Verslag bijeenkomst Lokale Democratie op 5 juni

Op 5 juni heeft de vervolgbijeenkomst Lokale Democratie plaatsgevonden.
Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

Doelstelling

Het Platform Lokale Democratie Leidschendam – Voorburg wil een bijdrage leveren aan zowel de landelijke als lokale visie op Lokale Democratie en wil in de gemeente Leidschendam-Voorburg Lokale Democratie bevorderen. Verder wil het een bijdrage leveren aan positieve betrokkenheid van inwoners bij de gemeente en op die manier een prettig leefklimaat bevorderen.

Achtergrond

Lokale Democratie staat sterk in de belangstelling en is volop in ontwikkeling. Dat blijkt onder andere uit de aandacht en inspanning die hiervoor vanuit zowel het Ministerie van Binnenlandse Zaken als in vele gemeenten geleverd wordt. Daar zijn diverse redenen voor.

In algemene zin is betrokkenheid van inwoners bij hun directe leefomgeving een goede zaak. Door onder meer decentralisaties in het sociale domein, de invoering van de Omgevingswet en de energietransitie is het van belang betrokkenheid en burgerparticipatie te stimuleren.

Kernwaarden en uitgangspunten

Lokale Democratie werkt vanuit de volgende kernwaarden: transparantie, zelfreflectie, gelijkwaardigheid, vertrouwen, verbinding, kritisch.

Uitgangspunten van waaruit wij werken zijn het samenwerkings-programma Democratie in Actie en het huidige coalitieakkoord  ‘Samen aan zet’. Wij vinden het met name van belang dat daarin gesteld wordt dat de er zoveel mogelijk ingezet zal worden op co-creatie, dat er minder bepaald en meer samengewerkt zal gaan worden en dat ze open staat voor initiatieven van inwoners, instellingen, bedrijven en kerken. Het Platform richt zich op dat deel dat door inwoners kan worden opgepakt.

Het Platform wil een brugfunctie vervullen tussen inwoners en de politiek en de dialoog op gang brengen tussen inwoners en bestuurders en inwoners onderling.

Actiepunten

De volgende acties zijn al ondernomen en/of in gang gezet:

  • In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart is een debat georganiseerd over Lokale Democratie.
  • De gemeenteraad is benaderd om met inwoners een dialoog aan te gaan over Lokale Democratie.
  • Het thema Bereikbaarheid Leidschendam is gekozen om verder uit te werken voor een ‘lokaal-democratische aanpak’. Een concept hiervoor is opgesteld.
  • Wij zullen aanwezig zijn op de Dag van de Lokale Democratie. Inspiratie en kennis die wij daar opdoen, zullen wij overbrengen naar onze gemeente.
  • Er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd om inwoners meer bekend te maken met Lokale Democratie en Democratic Challenges.
  • Er is een bijeenkomst georganiseerd over Lokale Democratie.
  • Er is een dialoog georganiseerd in het kader van de Week van de Dialoog.