Privacy beleid

1. Algemeen

Platform Lokale Democratie Leidschendam-Voorburg (PLD) houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat PLD:

  • uw persoonsgegevens alleen gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u via dit document op deze rechten wil wijzen.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van eenieder die heeft aangegeven dat zijn of haar e-mailadres, postadres en/of telefoonnummer door PLD mogen worden opgeslagen en verwerkt, worden alleen gebruikt voor de volgende zaken:

  • het versturen van relevante informatie vanuit en over PLD;
  • het doorsturen van informatie vanuit partijen waarmee PLD samenwerkt om de eigen doelstellingen te kunnen verwezenlijken, voor zover die partij niet zelf over de benodigde contactgegevens beschikt.

Voorwaarde daarbij is dat PLD de te verzenden informatie relevant en zinvol acht en deze past binnen het kader van PLD.

3. Verstrekking aan derden

PLD verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval zijn wij verplicht medewerking te verlenen. Wij delen persoonsgegevens niet met derden, tenzij u ons vooraf mondeling of schriftelijk expliciet toestemming heeft gegeven

4. Bewaartermijn

PLD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. PLD verwijdert direct na uw verzoek hiertoe uw persoonsgegevens uit het gegevensbestand.

5. Beveiliging

Alle leden van het kernteam PLD die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhouding daarvan, tenzij u mondeling of schriftelijk toestemming heeft gegeven deze te delen met een ander persoon of partij.

6. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die PLD van u ontvangen en opgeslagen heeft.

7. Vragen en klachten

Als u naar aanleiding van dit document vragen heeft, neem dan contact met ons op: platformldlv@gmail.com.

Mocht u een klacht hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.