Over ons

Het Platform Lokale Democratie Leidschendam Voorburg is een onafhankelijk burgerinitiatief. Het kernteam bestaat uit Michiel Steffelaar, Jan van Vliet, Marten Koen, Theo Senden en Christopher Baan.

Marten Koen

Marten Koen

Ik ben Marten Koen (1947) en woon in Voorburg. Ik werkte langdurig voor het nationale milieubeleid. Een van de aandachtspunten was daarbij de bijdrage die burgers en consumenten zelf kunnen leveren aan een beter milieu. Sinds 2013 ondersteun ik als vrijwilliger bij de Stichting Exodus ex-gedetineerden bij hun reïntegratie in de maatschappij. Toen in de jaren negentig plannen voor de aanleg van Rijksweg 14 de omgevingskwaliteit in de Voorburgse regio ernstig dreigden te verstoren, ontpopte Ik me als een actief meedenkende én actiebereide bewoner. Later vormden ervaringen met het burgerparticipatieproces over het gebruik van het Sijtwendepark voor mij de aanleiding om me ook breder te willen inzetten voor betere samenwerking tussen bestuur en burger en daartoe mee te doen aan de oprichting van het Platform Lokale Democratie.

Theo Senden

Theo Senden

Ik ben Theo Senden (1946) en woon in Voorburg. Tijdens en na mijn technische managementbanen in een internationaal opererende procesindustrie, ben ik geruime tijd op bestuurlijk vlak in het sociale domein actief. In het onderwijs in medezeggenschapraden, studentenraad en hbo-examenorganisatie. In de politiek als bestuurslid van politieke organisaties lokaal en provinciaal. Op wijkniveau als voorzitter van een wijkvereniging. Als evenementen organisator, campagneleider voor politieke verkiezingen, en grootschalige wijkfeesten. In al deze activiteiten zitten facetten die zeer herkenbaar zijn binnen mijn ambities voor het PLD gericht op effectieve burgerparticipatie.

Michiel Steffelaar

Michiel Steffelaar

Mijn naam is Michiel Steffelaar (1972), ik woon in Voorburg. Ik heb een brede interesse en achtergrond met onder andere levensmiddelentechnologie en geneeskunde als opleidingen. Daarmee ben ik werkzaam geweest bij o.a. Campina, Bouman en Parnassia. De huidige tijd stelt ons voor vele vragen en grote uitdagingen. Ik ben er van overtuigd dat we gezamenlijk in staat zijn hier oplossingen voor te vinden. Daarvoor is het wel nodig dat we nieuwe paden gaan bewandelen en ons écht anders gaan organiseren. Dat is een spannende en mooie ontdekkingsreis.

Jan van Vliet

Jan van Vliet

Ik ben Jan van Vliet (1948) en woon thans als gepensioneerd ambteloos burger in Leidschendam. Mijn werkzaamheden bij achtereenvolgens Unilever, Rijkswaterstaat en het milieuministerie hebben geleid tot een grote maatschappelijke betrokkenheid. Waar mogelijk wil ik mijn kennis en ervaring blijven inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, zowel in fysiek opzicht als op sociaal-maatschappelijk vlak. Door het ondersteunen van twee burgerinitiatieven, van een huisarts en een psycholoog, ben ik betrokken geraakt bij lokale democratie.

Christopher Baan

Christopher Baan

Ik ben Christopher Baan (1986) en ik woon in Voorburg met mijn vriendin en haar zoontje. In mijn werkende leven zet ik mij in als procesbegeleider en transitiemaker in complexe maatschappelijke opgaven bij woningcorporatie Viveste in de regio Utrecht, op gebied van duurzaamheid, versnelling woningbouw en sociale veerkracht in wijken. In mijn loopbaan heb ik aan een diversiteit aan opgaven mogen bijdragen, zoals de energietransitie op nationaal en lokaal niveau, innovatie in de zorg (GGZ), in het domein van complexe scheidingen en op gebied van leiderschapsontwikkeling in het internationale bedrijfsleven. Het huidige tijdsgewricht fascineert mij, omdat er veel oude systemen hun beste tijd hebben gehad, nieuwe systemen opkomen en nodig zijn, maar ook nog veel onduidelijk is over de overgangsperiode in transities. Ik wil mij komende jaren inzetten voor het begeleiden van transities op zo'n manier dat de sociaal-psychologische én ecologische schade beperkt blijft. Concreet betekent dat bijvoorbeeld een inclusieve energietransitie, zonder dat het scheidslijnen creëert die over een generatie nog voelbaar zijn. Of het verbeteren van lokale democratie en complexe besluitvorming op zo'n manier dat het vertrouwen tussen burger en politiek/ instituties wordt hersteld. Daarom zet ik mij graag in voor het Platform Lokale Democratie Leidschendam-Voorburg.

De leden van het PLD ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. De website wordt mogelijk gemaakt door Vlietwensen.