Kernwaarden en uitgangspunten

Lokale Democratie werkt vanuit de volgende kernwaarden: transparantie, zelfreflectie, gelijkwaardigheid, vertrouwen, verbinding, positief kritisch.

Uitgangspunten van waaruit wij werken zijn het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie en het huidige gemeentelijk coalitieakkoord¬† ‘Samen aan zet’. Wij vinden het met name van belang dat daarin gesteld wordt dat er zoveel mogelijk ingezet zal worden op co-creatie, dat er minder bepaald en meer samengewerkt zal gaan worden en dat ze open staat voor initiatieven van inwoners, instellingen, bedrijven en kerken. Het Platform richt zich op dat deel dat door inwoners kan worden opgepakt.

Het Platform wil een brugfunctie vervullen tussen inwoners en de politiek en de dialoog op gang brengen tussen inwoners en bestuurders enerzijds en inwoners onderling anderzijds.